ETİK VE DAVRANIŞ

1- GİRİŞ

Etik İlkeler COŞAN YAPI A.Ş. çalışanlarının uymak zorunda oldukları standartları tanımlamak için benimsenmiştir.

İlkeler, COŞAN YAPI A.Ş. çalışanlarının kimliğine, geçmişine ve çalışma yerine bakmaksızın neler beklediğini tanımlamıştır.
Standartlar şu temel değerleri esas almıştır:

 • Uluslararası anlamda kabul edilen insan hakları
 • Etik ve yasal davranışlar
 • Çalışanların adil, kibar ve saygılı davranışları
 • Profesyonellik

Bu kurallar, COŞAN YAPI’nın, her kademedeki yöneticilerini ve çalışanlarını kapsar. Tüm çalışanlar bu ilkelere ve gerekliliklere bağlı kalmalı ve COŞAN YAPI adına hareket ederken yol göstermesi açısından bu kurallara başvurmalıdır.

Bu kitapçık, tüm COŞAN YAPI çalışanlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken alacakları kararlar ve sergileyecekleri davranışlar için yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Çalışanlardan genel ahlâk ilkeleri çerçevesinde ve sağduyulu davranmaları beklenir. Çalışanların çalışmaları esnasında etik ilkelerin uygulanması kapsamında soru işaretleri varsa, İnsan Kaynakları birimi ya da Hukuk birimiyle iletişime geçebilir. Bu politika her zaman güncellenebilir ya da değiştirilebilir. COŞAN YAPI, çalışanların bu kurallarla ilgili değişiklik önerilerine her zaman açıktır.

2- İŞ İLKELERİMİZ

COŞAN YAPI’nın uzun geçmişinde faaliyetleri neticesinde yarattığı saygın imaj ve kurumsal marka, en değerli varlığıdır. COŞAN YAPI’nın kurumsal itibarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Şirket genelindeki tüm COŞAN YAPI çalışanlarının faaliyetlerinde uymak zorunda olduğu temel iş ilkeleri aşağıda sıralanmıştır.

COŞAN YAPI’nın faaliyetlerini sürdürürken tüm çalışanlarından beklentisi Şirketin değerlerini, etik ilkelerini anlamaları, benimsemeleri ve COŞAN YAPI’nın iş yapış şekline uygun hareket etmeleridir.

2.1. Dürüstlük

COŞAN YAPI, tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş etiği değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflardan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekler. İş ilişkilerinde iş ortaklarına, çalışanlarına, tedarikçilerine, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı, karşılıklı güveni zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmaz.

2.2. Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, açıklanması halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, her tür bilgi ve özellikle üçüncü kişiler ile yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen konular ve benzeri bilgilerdir.

COŞAN YAPI çalışanlarından, COŞAN YAPI’ya ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen göstermeleri beklenir. Çalışanlar, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar.

Gizli bilgiler, COŞAN YAPI’dan ayrılırken üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Çalışanlar, çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları ve COŞAN YAPI’ya ait olan her türlü belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

2.3. Adil Çalışma Ortamı

COŞAN YAPI, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.
Bu doğrultuda, COŞAN YAPI kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

COŞAN YAPI, çalışma koşullarının ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

2.4. Hukuka Uygunluk

Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez. Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Hukuk biriminin dikkatine sunulur.

2.5. İnsan Kaynakları

Kaliteli insan kaynakları yönetimini sağlamak adına COŞAN YAPI’nın vazgeçilemez temel ilkeleri aşağıda özetlenmiştir:

 • COŞAN YAPI, çalışma ortamında çalışanlar arası işbirliğini gözetir.
 • COŞAN YAPI, çalışanlarını işe alırken ve terfi ettirirken temel ilke olarak işin gerektirdiği nitelik ve becerilerini esas alır.
 • COŞAN YAPI, çalışanlarının potansiyellerini kullanabilecekleri, değer yaratabilecekleri ve Şirket hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayabilecekleri bir pozisyonda olmalarını sağlar.
 • COŞAN YAPI, çalışanların özlük haklarının tam olarak kullanılmasını temin eder.
 • COŞAN YAPI, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sağlar.
 • COŞAN YAPI, çalışanlarının kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için kaynakları çerçevesinde gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını yaratır.
 • COŞAN YAPI’nın vizyonunu, misyonunu, hedeflerini, faaliyet sonuçlarını ilgilendirebilecek tüm konular düzenli olarak çalışanlarla paylaşılır.

2.6. Kalite ve Sürekli Gelişim

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tanımlamak, çözüm önermek ve eksiksiz yerine getirmek, ürün ve hizmet kalitesini müşteri ve piyasa gereksinimleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve tüm paydaşlar için değer yaratmak COŞAN YAPI’nın temel kalite ilkesidir.

 • COŞAN YAPI, “işin ilk seferde doğru yapılması” prensibi ile etkin bir kalite yönetim sistemini oluşturur, ölçülebilir hedefler, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • Müşterilerine sunulan ürünlerin ve hizmetin kalitesi her zaman COŞAN YAPI güvencesi altındadır.

2.7. İş Sağlığı ve Güvenliği

 • COŞAN YAPI’da “Hiçbir iş insanın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 • COŞAN YAPI, iş kazalarını ve mesleki hastalıklarını önlemek/en aza indirmek için ölçülebilir hedefler oluşturur, etkin izleme, değerlendirmeler ve aksiyonlar ile bu hedeflere ulaşılmasını sağlar.
 • COŞAN YAPI, tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası mevzuatlara, sözleşmelere, faaliyetleri kapsamındaki müşteri gereksinimlerine ve diğer şartlara tam uyum ile faaliyetlerini planlamayı, sürdürmeyi ve tamamlamayı amaçlar.
 • Tüm çalışanlar, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için sürekli olarak eğitilir, bilgilendirilir ve bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

2.8. Kamuya Yönelik Faaliyetler

 • COŞAN YAPI Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerini etik ilkeler çerçevesinde, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür.
 • Ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak ve geliştirici çabaları desteklemek.

 

3- ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

COŞAN YAPI çalışanlarının birinci derecede sorumluluğu, “COŞAN YAPI” isminin profesyonellik, bütünlük ve dürüstlük ile eş anlama geldiğinden emin olmak ve bir sonraki seviyeye taşımaktır. Bu bağlamda, COŞAN YAPI çalışanlarından aşağıdaki davranışlar beklenilmektedir:

 • Yasalara her zaman uymaları,
 • İş ve işlemlerini kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde yapmaları, yetkilerini aşan konularda yöneticilerine müracaat etmelerini,
 • Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri,
 • Ortak fayda amacıyla tüm ilişkilerde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmaları,
 • Her ne olursa olsun; haksız kazançtan, herhangi bir kişi ya da kuruluştan rüşvet kabul etmek ya da herhangi bir kişi ya da kuruluşa rüşvet vermekten kaçınmaları,
 • Yapılan tüm işlerde, iş etiğinin ilgili kurallarını destekleyen tüm prensip ve uygulamalara uyumlu hareket etmeleri,
 • İzin almaksızın, şirketi bağlayıcı herhangi bir davranıştan, beyandan ya da yazılı açıklamadan uzak durmaları,
 • Diğer çalışanları rahatsız edecek ya da onlara zarar verecek, veya çalışma ortamının uyumunu bozacak davranışlardan kaçınmaları,
 • Şirket’in belge ve bilgi sistemleri de dâhil olmak üzere, bütün varlıklarını hasardan, suistimalden, hırsızlıktan ve sabotajdan koruması,
 • Çalışma saatlerini ve şirket kaynaklarını, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazanç elde etmek ve/veya siyasi aktivite ya da çıkar amacıyla kullanmaktan kaçınmaları.

 

3.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

3.1.1. Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Şirket kaynaklarının kullanımı üzerine oluşturulmuş kapsamlı COŞAN YAPI Politikaları aşağıda açıklanmaktadır:

3.1.1.1. İnternet ve Elektronik Posta Politikası

 • Çalışanlar, internet erişimini ve elektronik posta alma/gönderme işlemlerini yalnızca iş amaçlı kullanmalıdır,
 • COŞAN YAPI’nın internet erişimi ve elektronik mail sistemi bir şirket kaynağıdır ve COŞAN YAPI, internet kullanımını ve elektronik postaları okuma, izleme ve kopyalama hakkına sahiptir,
 • Çalışanlar gizli bilgilerin ifşa olmaması ve yasal olmayan bilgileri elde etmemek adına yeterli özeni göstermelidir.

3.1.1.2. Bilgi Teknolojileri Politikalarına Uyum

Çalışanlar, Bilgi Teknolojileri politikalarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aşağıda belirtilen; fakat bunlarla sınırlı olmayan politikalar şunlardır:

 • Lisanssız yazılım kullanılmaması,
 • Bağlantı güvenliği konusunda taviz verilmemesi,
 • Yetişkin içerikli, kumar&bahis, zararlı ve yasadışı sitelerin kullanılmaması ya da içeriğinin indirilmemesi.

3.1.1.3. Ekipman ve Teçhizat

Ofis ekipmanları, ofis mobilyaları, faks makinaları, bilgisayarlar, yazılımlar, donanımlar, teçhizatlar ve benzeri ekipmanlar COŞAN YAPI’ya aittir ve kişisel amaçlarla kullanılamazlar.

3.1.1.4. Şahsi İşler

COŞAN YAPI çalışanları, özel işlerini yürütmek için COŞAN YAPI olanaklarını kullanamazlar.

3.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları

 • Bütün yasal süreçlerin acilen başlatıldığından ve yeni geliştirilmiş ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarının garanti altına alınması işlemlerinin tamamlanması hususunda emin olmak,
 • Diğer şirketlere ait patentlerin, telif haklarının, ticari sırların, markaların, bilgisayar programlarının ve diğer fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarının bilerek izinsiz kullanılmasından kaçınmak.

3.1.3. Bilgi Yönetimi

 • Yasal olarak gerekli tüm kayıtların tutulduğundan emin olmak,
 • Üst yönetimin onayı olmadan üçüncü kişiler tarafından şirketin işleriyle ilgili istenilen gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmak,
 • Şirket tarafından açıklanan mali tabloların ve sunulan raporların gerçeğe uygun sunulması için gerekli dikkati göstermek.

3.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çıkar çatışması, çalışanların işlerini tarafsız olarak yerine getirmelerini engelleyen, çalışanın ailesi, arkadaşları, ilişki içinde olduğu kişi ve kurumların olası menfaatleri ile şirket menfaatlerinin karşılaşması olarak tanımlanır.

COŞAN YAPI, çalışanlarının çıkar çatışması olası çalışma koşullarından kaçınılmasını, olası bir çıkar çatışması durumunda çalışanın derhal yöneticisini haberdar etmesini bekler.

3.3. Kayıtlar ve Dosyalar

3.3.1. Doğru ve Eksiksiz İş Dosyaları

Çalışanlar, COŞAN YAPI’nın kayıt ve belgelerinde, iç ve dış ilişkilerinde veya telefon ve elektronik haberleşme araçları da dâhil olmak üzere herhangi bir iletişim kanalının kullanımında bilgilerin doğruluğundan sapmasını engellemek adına iyi niyet içerisinde hareket etmelidir.

3.3.2. Finansal Raporlama

Bütün COŞAN YAPI kaynakları, varlıkları, yükümlülükleri ve evrakları, ilgili mevzuat hükümleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre kaydedilir.

3.3.3. Denetçilerle İşbirliği

COŞAN YAPI çalışanları; COŞAN YAPI defter, kayıt ve faaliyetlerinin incelenmesi süresince denetçilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

4- YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

COŞAN YAPI yöneticilerinin, tanımlanan sorumluluklara ilaveten ek sorumlulukları vardır. Bunlar :

 • Etik ilkeleri destekleyen çalışma ortamı ve şirket kültürü yaratmak ve korumak,
 • Etik ilkeleri uygularken örnek teşkil etmek, etik ilkeler hakkında personelini eğitmek,
 • Etik ilkelerle ilgili çalışanlarının sorularını ve şikayet/endişelerini ifade etmelerini desteklemek,
 • Etik ilkelerle ilgili herhangi bir konuda danışıldığında, rehberlik etmek ve gerekli görüldüğünde Etik Temsilcisi’ne ya da Hukuk birimine konuyu taşımak,
 • İş süreçlerini, etik riskleri en aza indirgeyecek şekilde yapılandırmak ve etik ilkelere uyulduğundan emin olmak için gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamak.

5- ETİK KURALLARA UYMAMA

İş etiği ilkelerine ve/ya şirket politikalarına ve prosedürlerine uymayanlar, iş akdinin sonlandırılmasına kadar giden disiplin soruşturmasına muhatap olurlar. Soruşturma disiplin süreci ayrıca, farkında oldukları halde olası ihlali raporlamayan, gerekli süreci başlatmayanlar olduğu kadar, etik ilkeleri ihlal eden uygunsuz davranışları onaylayan ya da yönetenlere de uygulanır.
Misilleme Yapmama Politikası: Çalışanlar, etik politikasının şüpheli ihlali ya da gerçekleşmiş ihlalini iyi niyetle rapor ettikleri için misillemeye maruz kalamaz. Misilleme yapmak çok ciddi bir Etik İlkesi ihlalidir ve ivedilikle raporlanmalıdır.

6. KURALLARIN İHLALLERİNE YÖNELİK SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

COŞAN YAPI, Etik İlkelerinin ihlaline, ilke ihlalinin doğru raporlanmamasının ya da bildirimde bulunanlara karşı misilleme yapılmasına karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimser. Bu kuralları ihlâl eden ya da bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında COŞAN YAPI disiplin hükümleri uygulayabilir.